image_1.jpeg

שיפור חוויית ה- Onboarding במוצר IoT

מחקר UX מקיף כתשתית לעדכון האפליקציה של חברת Maytronics

הפרוייקט בוצע בשיתוף עם Tomer Inbar

רקע

Maytronics היא כיום החברה המובילה בעולם בשוק הרובוטים לניקוי בריכות. מוצרי הדגל שלה הינם רובוטים משולבי טכנולוגיית IoT המאפשרת שליטה מרחוק באמצעות אפליקציה.

בדומה למוצרים חכמים אחרים, בעת רכישת המכשיר נדרשים המשתמשים לבצע תהליך Onboarding לשם התקנת המוצר וחיבורו לאינטרנט.

image_5.jpg
Mockup_2.jpg

האתגר

חוויית המשתמש בעת ביצוע תהליך ה- Onboarding באפליקציה נדרשה שיפור ועדכון. זאת לאחר שמשתמשים דיווחו על ערכים נמוכים של שביעות רצון מהתהליך, וכן נתקבלו בעקבותיו פניות רבות למוקד התמיכה.

המחקר

המחקר עסק בזיהוי ואיפיון נקודות הכאב בתהליך ה- Onboarding, באמצעות מחקר איכותני וניתוח נתוני האפליקציה.

כדי להבין לעומק את נקודות הכאב, נבחנו גם חוויית המשתמש עצמה וגם ההקשר הרחב שבתוכו היא מתקיימת. לשם כך בוצעו תצפיות בשטח עם המשתמשים בעודם מבצעים את תהליך ההתקנה במלואו. בנוסף, דגש מיוחד הושם על ניתוח המימדים הפיזיים והדיגיטליים של החוויה המתקיימים בעת ובעונה אחת במוצרי IoT מסוג זה. בסיום, ממצאי המחקר האיכותני הוצלבו עם הנתונים הכמותיים לחיזוק ודיוק התובנות הרלוונטיות.

IMG_4613_1.jpg
Screen Shot 2021-05-23 at 15.04.59 copy.png

התובנה

מתוך ניתוח המידע אותרו מסכים ספציפיים בהם חווים המשתמשים נקודות כאב. מידע זה, שהוצג על גבי ה- Flow, כלל איפיון של נקודת הכאב והתייחסות לאחוז המשתמשים שנתקלו בה.

בנוסף, הוצגו ללקוח תובנות-על המתארות קשיים רוחביים בחוויית המשתמש. אלו היוו כר פורה לשיפור דרמטי של החוויה. לשם המחשה, ניכר היה שמשתמשים מתקשים להבין מתי עליהם להתחיל את ה- Onboarding, וכן מהו סדר הפעולות הנכון בעת ביצועו. הבנה זו מייצרת ״פתרונות על״ הגורמים ל״קפיצת מדרגה״ בכל הנוגע לחוויית המשתמש.

התוצר

מסמך תובנות המחקר הוצג ללקוח ואיפשר לבעלי תפקידים שונים בארגון לרכוש הבנה מעמיקה של חוויית המשתמש ״בעולם האמיתי״. בנוסף, המידע הועבר בצורה מסודרת למעצב ה- UX/UI כתשתית הכרחית לאיפיון ועיצוב מחודש של התהליך, באופן שפותר את נקודות הכאב שזוהו במחקר.

Screen Shot 2021-05-20 at 11.20.30 copy_1.png
Image by Lee Jeffs

סיכום

לאחר עבודת איפיון ועיצוב של מספר שבועות, הוגש ללקוח ה- Flow המעודכן של תהליך ה- Onboarding. התוצר כלל הפשטה משמעותית של מורכבות התהליך, לצד שיפור דרמטי בהנגשת המידע, וכן עדכון השפה הגרפית בהתאם לסטנדרטים המוכרים בשוק.

ניהול הפרוייקט - תומר ענבר, UX/UI - יואש אבנון