top of page

המטרה

המחקר

פיתוח הפתרונות

התוצאה

מאגר של מעל ארבעים פתרונות חדשניים אשר שמים במרכז את הצרכים של בני הגיל השלישי. הפתרונות נובעים מהסתכלות רעננה על המשאבים והשירותים הקיימים בבית בלב, והתאמתם להבנה החדשה של קהל היעד. לדוגמה, הוחלט להסב חללים פנויים למרחבים המתמקדים בצרכים ובשאיפות של דיירים, הנובעים מזהויות ייחודיות להם. ביחד, פתרונות אלו הופכים את השירות לאטרקטיבי יותר עבור דיירים פוטנציאליים.


בימים אלו הפתרונות הנבחרים מוטמעים בתכניות העבודה של בית בלב ונמצאים בשלבים שונים של הוצאה לפועל.

ישנה שביעות רצון גבוהה בקרב הדיירים בדיור המוגן. עם זאת, רק כ-12.3 אחוז מהאנשים מעל גיל 75 המתאימים לשירות זה אכן בוחרים בו.


יצאנו לפרויקט במטרה להגדיל את האטרקטיביות של הבחירה בדיור מוגן, מתוך לימוד ההתנהגות והצרכים של קהל היעד העיקרי (דיירים פוטנציאליים). 

כשבידינו ממצאי המחקר, יצאנו לסדנת רעיונאות לפיתוח מענים, ביחד עם עובדי ומנהלי בית בלב. הסדנה העלתה עשרות רבות של פתרונות יצירתיים אך קונקרטיים וביניהם - חידושים בשירות הקיים, שירותים חדשים ומהלכים שיווקיים. כל אלו הותאמו למאפיינים הייחודיים של הקהל, ולחסמים המונעים ממנו לבחור בדיור מוגן. מתוכם, נבחרו יחד עם הארגון הפתרונות המוצלחים ביותר.

שם הלקוח:

בית בלב

שם הפרוייקט:

התמודדות עם חסמים לבחירה בדיור מוגן, והעלאת אחוז הנרשמים למגורים

במסגרת ההתמודדות עם האתגר, יצאנו למחקר עומק בו נערכו מעל 50 ראיונות ותצפיות עם בני 75+ מרחבי הארץ. מחקר זה אפשר התבוננות אינטימית על מציאות חייהם של בני הגיל השלישי, והבנה רחבה של צרכיהם ושאיפותיהם. במפגשים עם הקהל חזרו מספר צרכים משמעותיים אשר מלווים את בני הגיל המבוגר, והחשש שהחיים בדיור מוגן מתנגשים עם צרכים אלו. לדוגמה, התחושה שהמעבר יפגע באפשרות לביטוי הזהות האישית. לאחר ביצוע סקר עם הקהל לבדיקת המסקנות, הוגדרו על בסיסן ארבעה חסמים מרכזיים לבחירה בדיור מוגן.


בית בלב

בית בלב

מקרה מבחן

#1

התמודדות עם חסמים לבחירה בדיור מוגן, והעלאת אחוז הנרשמים למגורים

bottom of page