top of page

המטרה

המחקר

פיתוח הפתרונות

התוצאה

תשעה פתרונות המספקים מענה איכותי ומעמיק לצרכי המחלקה והמטופלים, מבלי להוסיף עבודה לצוות העמוס מלכתחילה. הפתרונות אומצו בחום על ידי המחלקה וכיום נמצאים בשלבי הטמעה על ידי גורמים שונים בבית החולים. 


אחד מהפתרונות המרכזיים שנכנסו להטמעה הוא התאמת תוכנת העבודה של המחלקה, הקמיליון (camelion), לתמיכה בתהליך הבחירה.  עדכון התוכנה מאפשר לצוות לעבוד בשיתוף פעולה למען קידום  הבחירה של המטופלים ולעקוב בקלות אחרי התקדמותם בתהליך. בנוסף, הפרויקט הוביל את המחלקה להגדרה ברורה של רכיבי השלב הפרה-דיאליטי ושל תהליך הבחירה בתוכו. הפיכת תהליך הבחירה לרצף של פעולות קונקרטיות מקלה על הצוות להוציאו לפועל, ומאפשרת למטופלים להתמודד עם הבחירה באופן הדרגתי ופחות מאיים.

חולי כליות בשלב מתקדם של מחלתם נדרשים לבחור את סוג הטיפול הדיאליטי אותו הם יעברו. מדובר בבחירה חשובה עם השלכות ישירות על איכות חייהם ובריאותם. לצד זאת, הבחירה איננה פשוטה וכרוכה במגוון שיקולים ביניהם: פרמטרים קליניים, קווי אישיות, מעגלי התמיכה הקיימים, ועוד.  


מחלקת נפרולוגיה בבית חולים מאיר בשיתוף עם אגף החדשנות של כללית, פנו אלינו כדי להתמודד עם חווית הבחירה המורכבת. יצאנו לפרויקט במטרה לעזור למטופלים להרגיש כי הם בחרו את הטיפול הנכון עבורם, וכי תהליך הבחירה עצמו היה חיובי ומוצלח.

פיתוח הפתרונות נעשה בעזרת סדנת רעיונאות (Ideation) עם צוות המחלקה ובית החולים, בה פותחו מגוון של מענים לגורמים המחלישים את תהליך הבחירה. לדוגמה, אלו הם שני פתרונות שהוצעו כמענה להדחקת הצורך בטיפול דיאליטי: הראשון הוא ממשק ויזואלי המציג לכל מטופל את התדרדרות מדדיו לאורך זמן, וכך ממחיש לו את מצבו הבריאותי. הפתרון השני הוא בניית מערך בו מטופלים ותיקים ילוו את המטופלים החדשים ויציעו להם תמיכה וידע מהחוויה האישית שלהם.

שם הלקוח:

מחלקת נפרולוגיה בית חולים מאיר

שם הפרוייקט:

שיפור חווית המטופלים במסגרת תהליך הבחירה בטיפול הדיאליטי

במטרה לרכוש הבנה מעמיקה של חווית המטופלים בשלב הפרה-דיאליטי, ערכנו תצפיות וראיונות עם המטופלים והצוות במחלקה. הנחת המוצא שלנו הייתה שמוקד הבעיה נמצא באופן בו מתבצע תהליך הבחירה, למשל: קושי להבין מידע או לאזן בין שיקולים. להפתעתנו, מצאנו שעבור המטופלים תהליך הבחירה איננו דומיננטי. למעשה, מנקודת מבטם הם לא ניצבים בפני בחירה והתהליך לא ממש מתרחש, למרות מאמצי הצוות לקדם אותו.


באופן ספציפי, זיהינו ארבעה גורמים המובילים למצב זה:

1. הדחקת הצורך של המטופלים בטיפול דיאליטי

2. גישה פסיבית של המטופלים לניהול הטיפול

3. תהליך בחירה לא מוגדר בתוך מסע המטופל

4. מיעוט כלים ארגוניים של הצוות לקידום תהליך הבחירה

מחלקת נפרולוגיה בית חולים מאיר

מחלקת נפרולוגיה בית חולים מאיר

מקרה מבחן

#4

שיפור חווית המטופלים במסגרת תהליך הבחירה בטיפול הדיאליטי

bottom of page